Phần mềm web này không chạy trên DATA SERVER, đang Test trên Laptop, lưu hành nội bộ, phục vụ nghiên cứu công cụ tìm kiếm dữ liệu online từ Google, Youtube...